7244 Sayılı Kanun Kapsamında Şirketlerin 2019 Yılı Kar Dağıtımına Korona Virüsü Nedeniyle Getirilen Sınırlamalar

7244 sayılı Kanun ile Getirilen Düzenleme Nedir?

İşbu tavsiye niteliğindeki Duyuru ile COVID-19 virüs salgını nedeniyle kamu iştiraki olanlar hariç, tüm sermaye şirketlerinin öz kaynaklarının korunmasının önemine işaret edilerek ve bu doğrultuda   2019 mali yılı için yapacakları Genel Kurul toplantılarında geçmiş yıl kârlarının dağıtıma konu edilmemesi, dağıtım tutarının 2019 yılı net dönem karının %25’ini geçmemesi ve yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisinin verilmemesi duyurulmuştu.

7244 sayılı Kanun’un 12. Maddesi kapsamında TTK’na eklenen Geçici Madde 13 ile yukarıda bahsi geçen duyuru aşağıdaki şekilde yasalaştırılmıştır.

Devlet, il özel idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin ve sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait fonların, doğrudan veya dolaylı olarak sermayesinin yüzde ellisinden fazlasının pay sahibi olduğu şirketler hariç olmak üzere sermaye şirketlerinin 30.09.2020 tarihine kadar,

  • dağıtabilecekleri kâr payı tutarı 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşamayacak,
  • geçmiş yıl kârları ve serbest yedek akçeler dağıtıma konu edilemeyecek,
  • genel kurulca yönetim kuruluna kâr payı avansı dağıtımı yetkisi verilemeyecek,
  • genel kurulca 2019 yılı hesap dönemine ilişkin kâr payı dağıtımı kararı Kanun yürürlüğe girmeden önce alınmış ancak henüz pay sahiplerine ödeme yapılmamışsa veya kısmi ödeme yapılmışsa, 2019 yılı net dönem kârının %25’ini aşan kısma ilişkin ödemeler ertelenecektir.

Cumhurbaşkanı belirtilen süreyi üç (3) ay uzatmaya ve kısaltmaya yetkilidir. Ayrıca TTK’ya eklenen geçici maddeye ilişkin istisnalar ile uygulamaya dair usul ve esasları belirlemeye, Hazine ve Maliye Bakanlığının görüşünü almak suretiyle Ticaret Bakanlığı yetkili kılınmıştır.

7244 Sayılı Kanun İle TTK’ya Eklenen Geçici Madde 13 ile Getirilen Kısıtlamanın Amacı Nedir?

Değişikliğin gerekçesinde yeni tip korona virüsün (COVID-19) toplum sağlığına olduğu kadar ekonomik hayata da ciddi bir tehdit oluşturduğu; bu nedenle salgının ekonomik faaliyetler üzerindeki olumsuz etkilerinin bertaraf edilebilmesi amacıyla çeşitli tedbir programları uygulamaya konulduğu belirtilmiştir. Salgının ekonomik etkisi henüz net olarak ortaya konulamadığından, söz konusu düzenleme ile ihtiyatlılık politikası gereği olarak, şirket kaynaklarının nakit kâr dağıtımı yapılmak suretiyle azaltılmaması, şirketlerin mevcut öz kaynak yapılarının korunması ve ilave finansman ihtiyacının doğmaması amaçlanmıştır.